Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


DEMOKRATIJOS „IŠDAVIMO“ PAMOKA LIETUVOS VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ PARTIJAI

Mindaugas Tamošaitis
Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultetas
Vilnius Pedagogical University Faculty of History
T. Ševčenkos 31, LT-03111 Vilnius
El. paštas: lietistkat@vpu.lt, m_tamosaitis@yahoo.com

Santrauka
Įvadas
Liaudininkų vadovybės ir partijos narių santykiai trečiojo dešimtmečio pabaigoje
Jaunosios valstiečių liaudininkų kartos nusivylimas senaisiais partijos vadais ketvirtajame dešimtmetyje
Išvados

Santrauka
Straipsnyje prisimenamas 1926 m. gruodžio 17 d. Lietuvoje įvykęs valstybės perversmas, kuomet žlugo demokratinė parlamentinė santvarka ir šalyje pradėjo formuotis antidemokratinis valdymas. Perversmo metu demokratija, tikrąja to žodžio prasme, buvo išduota. Dėl to, kas įvyko, išskirtinė atsakomybė tenka valstiečių liaudininkų vadovybei, kuri, turėdama savo rankose valdžią, lemiamu momentu demokratijos ne tik kad negynė, bet netgi perversmininkams padėjo legalizuoti jų antidemokratinius veiksmus. Toks liaudininkų vadovybės poelgis turėjo skaudžių pasekmių tolimesnei šalies ir partijos raidai. Daroma išvada, kad 1926 m. gruodžio 17 d. liaudininkų vadų veiksmai – pamoka, kaip nereikia elgtis iškilus pavojui demokratinei santvarkai.
Tyrimas parengtas remiantis archyvine medžiaga, to meto periodine spauda, amžininkų atsiminimais, istorikų tyrimais.
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga; valstybės perversmas; demokratija; „kartų konfliktas“; jaunieji valstiečiai liaudininkai; Lietuvos jaunimo sąjunga; autoritarinis valdymas; Valstybės saugumo departamentas.
Įvadas
Kiekvienas demokratas turi žinoti, kad demokratija visam pasauly ir atskiroj valstybėj atsirado ne pati per save, bet dėka atkakliai ištvermingai geriausių piliečių kovai. Atmindamas tai, demokratas drąsiai turi kovoti už tolimesnį tobulinimą ir gilinimą demokratijos idėjų ir visomis savo išgalėmis priešintis pasikėsinimams ant demokratijos principų ir jos įstaigų, nepaisydamas to, iš kur eina pavojus demokratijai ir kas kėsinasi ant jos idėjų“.
1926 m. gruodžio 17 d. „be šūvio“ įvykęs valstybės perversmas sudavė lemiamą smūgį parlamentinei demokratinei santvarkai Lietuvoje. Vyriausybė visiškai nekreipė dėmesio į prieš tai jau kurį laiką sklandžiusius gandus apie planuojamą pasikėsinimą į demokratiškai išrinktą teisėtą valdžią, nesiėmė jokių priemonių galimam pavojui likviduoti. Perversmininkai be didesnio vargo suėmė Respublikos Prezidentą Kazį Grinių, Vyriausybės narius, užėmė svarbiausius valdžios postus ir tapo politiniais padėties šeimininkais. Tai padaryta „be didelio triukšmo“, „įvykus perversmui, konstitucinė santvarka iš karto savaime žlugo“, ją ėmė keisti antidemokratinis valdymas, kurio priekyje atsistojo tautininkų lyderis Antanas Smetona.
Dėl to, kas įvyko, išskirtinė atsakomybė tenka Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos (toliau – LVLS) vadovybei, jos lyderiams – tuometiniam Prezidentui K. Griniui ir Ministrui Pirmininkui Mykolui Sleževičiui. Liaudininkų vadai, nuo Vinco Kudirkos laikų visuomenėje pagarsėję kaip didieji demokratai, 1926 m. pabaigoje palūžo. Valdžia neparodė jokių pastangų, kad apsaugotų „Seimą ir pačią vyriausybę nuo sąmokslininkų“. Maža to, LVLS vadovybė, laikydamasi labai pasyvios taktikos, prisidėjo prie gruodžio perversmo padarinių legalizavimo, ko niekaip negalėjo pateisinti buvę koalicijos partneriai socialdemokratai. Anot Mykolo Romerio, šiuo atžvilgiu socialdemokratai, kurie legalizavimo „vaidinimui“ nepritarė, buvo nuoseklesni ir pasirodė labiau subrendę „politiškam menui“. Anot istorikės Danutės Stakeliūnaitės, „sutikdami perversminį vyriausybės [sudėties] pakeitimą legalizuoti, liaudininkai tuo pačiu šį perversmo padarinį sankcionavo, taip sakant, patys savo rankas sutepė perversmu, pritarė sau suduotam smūgiui, patys, taip sakant save išplakė“. Užuot pasiaiškinę dėl „tokių“ savo veiksmų partiečiams ir visuomenei, liaudininkų vadai pirmosiomis savaitėmis po perversmo išliko pasyvūs ir savo „besąlyginės kapituliacijos“ motyvų nemėgino paaiškinti. Tokia valstiečių liaudininkų vadų taktika sulaukė daug kritikos, gerokai sumažino jų autoritetą visuomenėje ir pačioje partijoje. Tai akivaizdžiai išryškėjo ketvirtajame dešimtmetyje, kai prasidėjo senųjų partijos vadų („senių“) ir jaunosios kartos – jaunųjų valstiečių liaudininkų, vadinamasis „kartų konfliktas“. Bene centrine nesutarimų šerdimi buvo gruodžio 17 d. įvykiai ir LVLS vadovybės veiksmai. Demokratijos negynimas ir savo skelbiamų principų „išdavimas“ 1926 m. gruodžio 17 d. senąją valstiečių liaudininkų vadovybę tarsi šešėlis persekiojo per visą ketvirtąjį dešimtmetį. Iškilusi jaunoji liaudininkų karta to nenorėjo atleisti, o partijos silpnėjimas, nepajėgumas plėtoti aktyvesnę veiklą jaunąją kartą stūmė nuo „senių“ ir didino takoskyrą tarp abiejų stovyklų, kuri dar labiau išryškėjo okupacijos išvakarėse.
Istoriografijoje daug dėmesio skiriama gruodžio 17 d. įvykiams, todėl neišvengiamai aptariama liaudininkų vadovybės pozicija lemtinguoju momentu. Nepaisant to, gruodžio 17 d. LVLS vadovybės veiksmų įtaka ir pamokos pačiai partijai iš esmės nėra aptartos. Užtektų paminėti Kazio Škirpos atsiminimus apie M. Sleževičių. Išimtį sudarė istorikės D. Stakeliūnaitės tyrimai. Tyrėja gana išsamiai aptarė pasyvius liaudininkų vadų veiksmus perversmo metu ir iš karto po jo (1926 m. pabaigoje–1927 m. pradžioje), mėgino juos paaiškinti. Šia publikacija tarsi norima pratęsti minėtos istorikės tyrimus: a) išsamiau aptarti valstiečių liaudininkų vadovybės veiksmų 1926 m. gruodžio 17 d. įtaką Valstiečių liaudininkų partijai trečiojo dešimtmečio pabaigoje–ketvirtajame dešimtmetyje; 2) pamėginti atsakyti į klausimą, kodėl 1940 m. birželį, Lietuvos okupacijos pradžioje, jaunoji liaudininkų karta palankiai sutiko sovietų kariuomenę. Iš karto reikia pasakyti, kad dėl ribotos šio straipsnio apimties tik fragmentiškai užsimenama apie ketvirtajame dešimtmetyje liaudininkų partiją ištikusius sukrėtimus, nes tai pareikalautų atskiros publikacijos.
Straipsnis parengtas remiantis archyvuose, rankraštynuose saugoma istorine medžiaga, to meto spauda, įvykių atsiminimais, istorikų darbais. Daugelis šaltinių į mokslinę „apyvartą“ įtraukiami pirmą kartą.
Liaudininkų vadovybės ir partijos narių santykiai trečiojo dešimtmečio pabaigoje
Po to, kad 1926 m. gruodžio 17 d. LVLS ir Lietuvos socialdemokratų partija (toliau – LSDP) priverstinai pasitraukė į opoziciją, su tuo nenorėjo susitaikyti aktyvesni šių partijų veikėjai. Jau 1927 m. pradžioje grupė socialdemokratų ir atskiri valstiečiai liaudininkai siekė įvykdyti valstybės perversmą ir sugrąžinti demokratinį valdymą šalyje (šiems veiksmams vadovavo socialdemokratas, buvęs keturių demokratinių Seimų narys Jeronimas Plečkaitis, jo šalininkai vadinami „plečkaitininkais“. Tuo pačiu metu aktyviai veikė valstietis liaudininkas, buvęs III Seimo narys Juozas Pajaujis ir jo šalininkai). Jėga nuversti A. Smetonos nepavyko, o asmenys, mėginę tai padaryti, buvo suimti ir nubausti. Aktyvūs socialdemokratų ir kai kurių liaudininkų narių veiksmai sukėlė dar didesnes Lietuvos valdžios represijas. Keletas valstiečių liaudininkų ir LSDP narių kuriam laikui buvo uždaryti į Varnių koncentracijos stovyklą. Įvairiomis priemonėmis pradėta slopinti opozicinių partijų veiklą (1927 m. balandį buvo paleistas III Seimas), kiek vėliau tautininkai iš valdžios išstūmė Krikščionių demokratų partiją. Lietuvoje pradėjo kurtis vienvaldis A. Smetonos autoritarinis valdymas.
Nepaisydama atskirų savo partijos narių drastiškų veiksmų ir mėginimo prievarta rekonstruoti demokratinę santvarką, LVLS vadovybė išliko pasyvi. Nenoriai prisimindama savo veiksmus per gruodžio 17 d. įvykius, liaudininkų vadovybė juos aiškino tuo, kad valdžios nesipriešinimas perversmininkams padėjo išvengti pilietinio karo ar didelės suirutės šalyje, kuriais galėjo pasinaudoti užsienio valstybės. 1926 m. gruodžio 21 d. liaudininkų dienraštis „Lietuvos žinios“ K. Griniaus ir M. Sleževičiaus atsistatydinimą prilygino didžiajai aukai: „Pasiaukojimas aukščiausiems krašto reikalams be abejonės bus tinkamai suprastas ir įvertintas demokratinės Lietuvos visuomenės“. Greta išspausdintame kitame straipsnyje liaudininkų vadams buvo dėkojama už veiksmus perversmo metu, visuomenė kviečiama „daugiau kaip kada nors palaikyti tvarką ir ramybę“: „Ne ta yra tikroji motina, kuri sutinka, kad kūdikis būtų pusiau perskrostas, bet ta, kuri sutinka kūdikį verčiau kitai perleisti, bet tik jis gyvas liktų. Taip reikia įvertinti Griniaus atsistatydinimą ir skubotą naujos vyriausybės patvirtinimą“. Tiesa, patį valstybės perversmą liaudininkai pasmerkė. 1927 m. pradžioje panašiai samprotavo M. Sleževičius, šiuos įvykius palikdamas vertinti istorijai. Iš to matyti, kad liaudininkų vadai skaudžiai išgyveno dėl nesenų įvykių. Tą patvirtina po Antrojo pasaulinio karo paskelbti K. Griniaus atsiminimai.
Reikia sutikti su istorike D. Stakeliūnaite, kad LVLS Centro komiteto (toliau – CK) ir visos partijos autoritetą perversmo metu gelbėti reikėjo. Ji turėjo omenyje ne ginkluotą pasipriešinimą, bet viešą tvirtos griežtos pozicijos pareiškimą. Tai nebuvo padaryta. Tuo metu M. Sleževičiaus politinio nuosaikumo linija atrodė kaip savo principų išdavystė. Liaudininkų vadovybė, užuot reiškusi protestą, nuo pat pradžių naiviai pasitikėjo perversmininkais ir manė, kad greitu laiku Lietuvoje bus atkurta demokratinė konstitucinė tvarka. 1927 m. sausio 5 d. LVLS CK sekretoriato išleistame atsišaukime, skirtame valstybės perversmui, vadovybė pirmą kartą (ne spaudai) partijos nariams išsamiau pabandė paaiškinti savo veiksmus perversmo metu ir aptarė partijos padėtį po perversmo. Partijos vadovai prisipažino, kad gruodžio 17 d. įvykiai Kaune „turbūt ne vieną nustebino“, įvertino pasunkėjusias partijos veiklos sąlygas („visai netikėtai vėl teko grįžti į tuos laikus, kuriuos buvome pragyvenę ir palikę istorijai minėti“) ir ragino nepasiduoti pesimizmui: „Šį kartą mes visai privačiai Jums rašome dėl organizacijos. Gruodžio 17 d. įvykiai, žinoma, turėjo atsiliepti į žmonių ūpą ir visos organizacijos darbus. Gal būt daugelis narių buvo pagauti nusivylimo, kiti pykčio apimti, kad prie tokių įvykių daleista, treti, gal būt, nebuvo patenkinti, kam Centro Komitetas padarė tiek daug nuolaidų sukilėliams ir padėjo be kovų eiti prie normalaus gyvenimo. Gali rastis dar ir daug kitų nuomonių. Vienok visa čia neišgvildensime ir verčiau, draugai, visus kaltinimus ir nepasitenkinimus palikime patogesniam laikui arba būsiantiems apskričių suvažiavimams svarstyti ir Centro Tarybos posėdžiui teisti. O mes tuo tarpu stiprinsime savo jėgas tai kovai, kuri mūs laukia. Todėl dabar vieno iš jų laukiame, kad nenusimintumėte, nes organizacija dėl to nėra dar žuvus ar viskas pralaimėta“. Toliau partijos vadovybė prašė nekaltinti saviškių prieš kitų partijų žmones: „Patiems nesėti nusiminimą žmonėse ir visuomenėje, o reikia stiprinti viltimi geresnės ateities. Nėra to blogo, kas neišeitų geran, jeigu tik viską tinkamai panaudosime, jeigu tarpe bus vienybės, susitarimo... [...] Blogai daro tie draugai, kurie s-gai sunkių laikų sulaukus, meta viską, nukrato nuo darbo rankas ir bėga pas kitus, kad nenustotų vietų arba kai kitaip nenukentėtų. Tokių draugų mes nesigailėkime. Sakoma yra – pažinsi draugą patekęs nelaimėn“. Atsišaukimo pabaigoje LVLS CK pakvietė partijos narius dirbti: „Dabar mes vėl turime pradėti ramios kovos darbą (paryškinta autoriaus). Ne turime užmiršti būsiančių rinkimų į savivaldybes ir gal į kitą Seimą“. Iš atsišaukimo matyti, kad liaudininkų vadovybė, nepaisydama visiškos kapituliacijos perversmo metu, tikėjosi gerokai pavėluotais savo aplinkraščiais nuraminti partijos narius ir toliau valdyti partiją. Kita vertus, iš kitų šaltinių matyti, kad liaudininkų vadai dar nebuvo praradę vilties ir tikėjosi būti pakviesti bendrai valdyti šalį su kitomis partijomis. Tų pačių metų sausio 26 d. „Lietuvos žinių“ vedamajame straipsnyje „Užburtas ratas“ LVLS išreiškė viltį, kad didžiosios partijos susitars tarpusavyje ir bus sudaryta parlamentinė valdžia. Vis dėlto valdžioje įsitvirtinę tautininkai net neketino su kitomis partijomis dalytis valdžia.
Iš pagrindų pakitusi ir pasunkėjusi valstiečių liaudininkų padėtis netenkino aktyvesnių partijos narių. Nuo trečiojo dešimtmečio pabaigos pačioje partijoje vis daugiau atsirado skeptikų ir partijos vadovybės kritikų, kurie savo pažiūras atvirai ėmė dėstyti Centro komitetui. Valdžios suvaržyta partijos veikla, skyrių sumažėjimas, neplėtojama veikla pirmiausia papiktino Telšių valstiečių liaudininkų skyrių su Aleksandru Tornau ir Mečislovu Gedvilu priešakyje. Šio skyriaus vadovybė Felicijai Bortkevičienei laiške (apie 1928–1930 m.) atvirai išreiškė nepasitenkinimą partijos vadovų veikla. Žemaičiai piktinosi, jog ne tik nieko nedaroma, kad prieš valdžioje esančius tautininkus būtų imtasi bendrų opozicinių partijų veiksmų, bet ir partijos vadovybė rodo visišką neveiklumą: „Prie to neveiklumo, kurį per 2 metus rodė mūsų c. k., ar tokia ar kitokia jo orientacija neturi didelios reikšmės. Nei visuomenė, nei mes, nebemokame rimtai beįvertinti c. k. veikimą. C. k. atrodo mirusiu. Valst. liaud. ir visų rinkėjų pasitikėjimas nuėjo niekais. Bet ir kiti vadai, kaip mūsų gerb. Dr. Grinius, Bortkevičienė, Sleževičius kodėl tai tyli. Plačioji visuomenė nėra gavusi nė vieno pasiaiškinimo ar pranešimo laišką savo gerbiamo prezidento. Visuomenė nebežino, ar buv. Ministrių Pirmininkas pritaria dabartinei tvarkai – ar smerkia. Ar p. Bortkevičienė mano, kad dabartinei tvarkai atsiekti verta buvo visą amžių kovoti ir aukoti kas žmogui brangiausia? Taipogi ir kiti liaudininkų vadai kodėl tai tyli? Mumyse kilsta mintis ar liaudies vadai nebus tik fikcija, kuri drūtam žvalgybininkui šūktelėjus, išnyko kaip migla“. Laiško autoriai klausė, ar „vadai pritaria Gen. Sekr. užimtai pozicijai, apsivyniojus toga majestotingai mirti – ar vis dėlto mano, kad būti vadu deda jiems tam tikrų atsakomingų pareigų. Mes jau seniai laukiame iš jų akcijos ir įsakymų“. Laiškas atskleidė nepavydėtiną LVLS būklę ir jos vadovybės pasyvumą po perversmo. Sudėtingos padėties neslėpė ir partijos vadovybė. 1930 m. CK rašte LVLS kuopoms ir veikėjams ji savo neveiklumą grindė lėšų trūkumu ir pačius provincijos skyrius skatino aktyviau veikti, prašė kartą per mėnesį pranešti, kas kiekvienos kuopos ir atskirų asmenų bus padaryta, taip pat ragino mokėti partijos nario mokestį. Nepaisant CK mėginimų suaktyvinti partijos veiklą, to padaryti nepavyko. Vietoj ramybės ir stabilumo ketvirtajame dešimtmetyje LVLS užgriuvo naujas išbandymų metas. Vienu metu reikėjo atlaikyti sunkius autoritarinės Lietuvos valdžios suvaržymus ir tuo pačiu metu „gesinti“ įsiplieskusius tarpusavio ginčus ir konfliktus. Nuolatiniai nesutarimai ir žymių partijų vadų, kaip Vinco Kvieskos ir jo šalininkų, vadinamųjų „kvieskininkų“, pašalinimas pareikalavo daug jėgų iš senosios partijos vadovybės, ramybės nedavė ketvirtajame dešimtmetyje prasidėję nesutarimai su jaunąja LVLS karta, jos dažni priekaištai liaudininkų lyderiams, tarp jų – ir dėl visiškos kapituliacijos gruodžio 17-ąją.
Jaunosios valstiečių liaudininkų kartos nusivylimas senaisiais partijos vadais ketvirtajame dešimtmetyje
Beveik visą ketvirtąjį dešimtmetį vykęs „kartų konfliktas“ valstiečių liaudininkų vadovybei buvo kur kas pavojingesnis nei jau minėti nesutarimai su „kvieskininkais“. Jaunoji karta ėmė reikšti vis daugiau pretenzijų dėl partijos neveiklumo, kritikuoti jos ideologiją. Jie niekaip negalėjo suprasti, kodėl 1926 m. gruodžio 17 d. valstiečių liaudininkų vadai liko pasyvūs. Bene geriausiai kritiką vadams į akis išrėžė liaudininkų jaunosios kartos atstovas Marijonas Gregorauskas. 1934 m. sausio 15 d. LVLS Kauno skyriaus narių susirinkime jis reikalavo iš LVLS vadovų aktyvumo ir drąsos: „Demokratija nemoka būti drąsi ir patvari. Mes irgi tokių lepšių Lietuvoj esam turėję. Kada įvyko valstybės perversmas ministerius suėmė ir jie, pabūgę kad jų nesušaudytų, nuo visko atsisakė. Tokiems demokratams esant darosi sunku dėl mūsų Lietuvos. [...] Reikia demokratinėj visuomenėj dvasioj išauklėti visuomenę, kuri sugebėtų demokratiją tinkamai apginti. Jeigu 1926 m. vienas karininkas atvykęs išvaikė Seimą, tai irgi juk juokinga. Juk jie galėjo gintis. Reikia pasišventimo, kovos, bet ne lepšiškumo. Nuo 1926 m. įvykio mes demokratai ne tiktai nestiprėjam, bet visiškai smulkėjam ir silpnėjam. [...] Demokratai per daug įsigijo ydų“. Valstybės saugumo departamento mėnesinėje apžvalgoje konstatuota, kad „partijos veikimas išsiblaškęs, o jaunimas nori reformų ir aiškios linijos“.
Dėl tokios kalbos M. Gregorauskas gavo įspėjimą iš valstiečių liaudininkų vadovybės ir turėjo pasiaiškinti dėl savo poelgio. Tačiau savo žodžių ne tik neatsiėmė, bet ir dar kartą priminė liaudininkų vadovybei. Be to, vasario 6 d. LVLS CK įteiktame pareiškime liaudininkų vadovybei jis pamėgino analizuoti ketvirtajame dešimtmetyje atsiradusias bendras priežastis, dėl kurių daugelyje Europos valstybių žlugo demokratinės santvarkos, prasidėjo vadinamoji demokratijos krizė. M. Gregorauskas kaltino demokratijos vadus nutolimu nuo liaudies, suburžuazėjimu ir sumiesčionėjimu, nekovojimu už savo idealus: „Gi sprendžiamuosiuose momentuose (jie – autoriaus pastaba) pasirodė esą silpnavaliai ir bailiai, nelinkę nė kiek pasiaukoti“. Jo teigimu, „kur demokratija turėjo ir teturi taurius ir drąsius vadus, kur neįsiveisė materializmas, ten ji atsilaikė nesigriebdama ypatingų priemonių, veikdama grynai normalių įstatymų ribose, ten pati visuomenė apgynė ją ir moraliai palaikė /pav. Suomija, Airija, Švedija, Norvegija, Čekoslovakija/“. M. Gregorauskas iš demokratijos vadų ir jos šalininkų reikalavo atkaklios kovos, pasiaukojimo, nebijoti kalėjimų ir net mirties.
Valstiečių liaudininkų vadovybei išdėstytos M. Gregorausko nuostatos jam pačiam ir jaunajai kartai buvo kredo, kurį jie laikė savo idealu. Nesvarbu, kokiomis priemonėmis, svarbu tikslas, šiuo atveju – demokratijos santvarkos gynimas. To paties reikalavo ir iš senųjų valstiečių liaudininkų vadų. Pateiktoje kalboje, nepaisant liaudininkų vadų praeities klaidų, tarp jų – Lietuvos demokratijos žlugimo, dar buvo reiškiama viltis, kad nuolatinė kova, ryžtingumas gali sugrąžinti masių ir partiečių pasitikėjimą. Liaudininkų vadams išsakyta kritika turėjo pagrindo, ypač – dėl valstiečių liaudininkų vadų neryžtingumo 1926 m. gruodžio 17 d., tai savo atsiminimuose pripažino ir Prezidentas K. Grinius.
Ketvirtojo dešimtmečio viduryje iškilusi jaunoji liaudininkų karta vis aktyviau kėlė politinius tikslus. 1934 m. nuo LVLS visiškai priklausoma Lietuvos jaunimo sąjunga (toliau – LJS) (trumpiau – jaunimiečiai), tiksliau jos vadovybė, savo spaudoje atvirai pradėjo diskutuoti dėl tolimesnio organizacijos pobūdžio: likti kultūrine ar tapti politine jaunųjų valstiečių liaudininkų organizacija. Iki tol didelė dalis jaunimiečių, būdami kultūrinės LJS nariais, praktiškai kartu priklausė LVLS, užsiėmė politika. Todėl viena grupė dabar siūlė daugiau nesislapstyti ir sąjungą paversti politine organizacija. Šiuo klausimu pasiūlyta parengti naują sąjungos pagrindų projektą. Kita jaunimiečių grupė buvo kategoriškai prieš tokias permainas. 1934 m. kovo 22 d. Julius Būtėnas straipsnyje „Ar verta jaunimiečiams politikėti“ rašė, kad jau kurį laiką LJS Centro valdyba aktyviai dirba prie naujų sąjungos įstatų ir pagrindų. Autoriaus teigimu, „šiaip jau jaunimiečiai nėra giliau susipažinę su tuo projektu, bet kiekvienam krinta į akis, kad, priėmus tuos naujus įstatus, jaunimiečiai nesivadins vien jaunimiečiais, bet dar ir jaunaisiais liaudininkais“. Vadinasi, priėmus naujus įstatus, jaunimiečiai nebebūtų vien tik pažangaus jaunimo lavinimo ir švietimo organizacija, o taptų partija. LJS gyvavo jau dešimtmetį ir jos skyriai nebuvo nusiskundę dėl sąjungos įstatų, nereikalavo, kad sąjunga būtų paversta partija. 1929 m. suvažiavime tik vienas asmuo („tas pats, kuris ir dabar tai daro centre būdamas“ (pavardė nenurodyta – autoriaus pastaba) reikalavo, kad jaunimiečiai taptų valstiečiais liaudininkais. Tam griežtai pasipriešino K. Grinius, teigdamas, kad jaunimas suaugęs ir subrendęs pats pasirinkti sau tinkamą partiją, o „LJS svarbiausias dalykas – lavintis, šviestis, pažinti nešališkai įvairias visuomenines ir politines sroves, kad paskui, laikui atėjus, galėtų pasirinkti, kuri jo nusistatymams ir socialinei būčiai artimiausia“. J. Būtėnas klausė, „tad iš kur atsirado tas reikalas supolitinti sąjungą?“ Jis siūlė išlikti nepartine organizacija, naujovėmis papildyti senuosius sąjungos įstatus, o naujų nepriimti. Iš to galima spręsti, kad J. Būtėnas buvo prieš bet kokį jaunimiečių politikavimą ir norėjo, kad sąjunga ir toliau išliktų tik kultūrine organizacija, o jos nariai politinę partiją, kaip siūlė K. Grinius, galėtų patys pasirinkti.
Tokia J. Būtėno pozicija buvo ne visiems priimtina ir tame pačiame „Jaunimo“ numeryje išspausdintas jam prieštaraujantis straipsnis. Jo autorius A. Tornau (prisidengęs slapyvardžiu) pasisakė už radikalius pokyčius LJS, kuriuos lemia pats gyvenimas. Baigdamas A. Tornau ragino neapsiriboti tik kultūrine veikla, vadintis „jaunaisiais liaudininkais“, pasišvęsti „kovai už liaudies laisvę“, eiti kartu „su gyvenamu momentu“, nes kitaip gyvenimas nueis kitu keliu, o „mes pasiliksime prie vieškelio, vieni tolumoje, besvarstydami svarbius kultūros klausimus“. Į šį „kultūrinio“ darbo kelią jau seniai daug kas stumia. Saugokimės tokių patarimų“.
Nepaisant kritikos, laimėjo pirmoji grupė ir LJS pagal naują statutą, nors oficialiai ir pasivadino „Jaunųjų valstiečių liaudininkų organizacija“, išliko kultūrinio pobūdžio. 1991 m. išleistuose atsiminimuose J. Būtėnas išsamiau paaiškino, kodėl jis prieštaravęs, kad LJS taptų politine organizacija ir įsijungtų į LVLS gretas. Jo teigimu, „dėl valstiečių liaudininkų pastebėjau, jog ta partija anaiptol nepasižymėjusi tokiais veiksmais, kuriais jaunimą trauktų. Turėjau galvoje jų kapituliaciją per 1926 m. valstybės perversmą“ (paryškinta autoriaus). Šie žodžiai gerai atspindėjo kritišką jaunųjų valstiečių liaudininkų požiūrį į vadovybę, jų veiksmus gruodžio 17 d. perversmo metu. Liaudininkų vadai, kad ir kaip stengėsi, savo autoriteto partijoje taip ir nesugebėjo sustiprinti. Dėl šios priežasties J. Būtėnas ir jo stovyklos šalininkai nenorėjo, kad jaunimiečiai taptų politine organizacija. Priklausydami šiai sąjungai, jie nebūtinai turėjo įsilieti į valstiečių liaudininkų gretas.
1936 m. pradžioje Lietuvos valdžia išleido įsakymą, kuriuo uždraudė opozicinių partijų veiklą. Ją oficialiai turėjo nutraukti LVLS ir LJS. Nepaisant to, jos ir toliau veikė, tęsėsi „senių“ ir jaunosios kartos nesutarimai. Jaunimas, matydamas, kad jokių permainų Lietuvos politiniame gyvenime nevyksta, toliau valdo A. Smetona ir tautininkai, o kitos partijos nustumtos, jų veikla suvaržyta, dar labiau nusivylė valstiečių liaudininkų vadais. Pradėta kalbėti apie partijos ideologinę krizę. Atskiro dėmesio verta 1936 m. vasario 16 d. studentų varpininkų draugijoje skaityta Juozo Geniušo paskaita „Varpininkų ideologija kitų ideologijų tarpe“, kurios klausėsi ir F. Bortkevičienė, A. Tornau. J. Geniušas, lygindamas LVLS ir kitų Lietuvos partijų ideologijas teigė, kad varpininkų ideologija „neturinti pilnumo“. Joje esą daug kas neaišku: „Mes sakome esą demokratai. Bet tas maža dar šiais laikais tesako. Jei žmogus sakosi esąs demokratu, tai dar nežinoma, kaip jis yra nusistatęs ir ką jis galvoja“ (paryškinta autoriaus). Iš to galima suprasti, kad liaudininkų gretose (taip pat ir jaunosios kartos) pasireiškė krizė, imta viešai abejoti savo partijos ideologija, o ką jau bekalbėti apie liaudininkų vadus. J. Geniušo teigimu, „varpininkų pirmtakai yra kilę iš valstiečių luomo. Taigi valstiečiai ir jų reikalai turi būti tuo pagrindu, ant kurio mes turėtume atsistoti ir juo remtis. Be to, reikėtų nusikratyti atgyvenusių prietarų, kad varpininkų ideologai yra dr. V. Kudirka, Višinskis, dr. Grinius, dr. Staugaitis... Dabar, kai tik pradedama kurti varpininkų ideologija, tai tuoj prisimenamas Kudirka, Višinskis, Staugaitis, Grinius... Tačiau juose nerandame atsakymo į daugelį klausimų. Jie buvo ne ideologai, bet pavyzdžiai. Kudirka, Višinskis nė negalvojo kurti ideologijos. [...] Dėl savo nenuoširdumo mes esame nemažai nukentėję: pasikeitus vėjams, bent 50 proc. savo žmonių mes netenkam todėl, kad nebuvo nuoširdumo ir atsidavimo tam valstiečių luomui, kurio interesus mes esame pasiryžę ginti“. Iš J. Geniušo paskaitos matyti, kad analogiškos abejonės, svarstymai liudijo apie jaunosios valstiečių liaudininkų kartos pasimetimą, blaškymąsi, pačių liaudininkų partijos galios mažėjimą.
Jaunųjų liaudininkų pasimetimas, neturėjimas galimybių veikti, pasireiškusi ideologinė krizė, netikėjimas senaisiais liaudininkų idealais atvedė juos į aklavietę. Atslinkus Lietuvos nepriklausomybės sutemoms 1938–1940 m. iškilo klausimas: kur ir su kuo toliau eiti? Tokį jaunosios kartos pasimetimą gerai atspindėjo A. Drobnio žodžiai, 1938 m. lapkričio 5 d. pasakyti M. Sleževičiui: „Dabar varpininkai esanti palaida masė. Vieni jaučia save socialistu, kiti komunistu, treti kažin kuo“ (paryškinta autoriaus). Jaunieji valstiečiai liaudininkai pareiškė, kad reikalingos reformos, bet senieji neturėjo naujų idėjų ir turėjo tai pripažinti. Ilgametis valstiečių liaudininkų pirmininkas M. Sleževičius negalėjo to suprasti ir išreiškė nusivylimą jaunąja karta. Jis siūlė varpininkams per daug apie reformas negalvoti, bet intelektualiai lavintis ir ramiai laukti šviesesnio rytojaus, o tas rytojus esąs aiškus ir netolimas – tai matąs iš vis didėjančios liaudininkų dienraščio „Lietuvos žinios“ prenumeratos ir visokių reiškinių, kurių konkrečiai neįvardijo.
M. Sleževičiaus pasiūlyta taktika vargu ar galėjo tenkinti jaunąją liaudininkų kartą, kuri siekė „eiti koja kojon“ su staigiai besikeičiančiais gyvenimo įvykiais. Po 1938 m. kovo mėnesį paskelbto Lenkijos ultimatumo Lietuvai šalyje nestigo įvykių, kurių sūkuryje labai sunku buvo išlikti neutraliais. 1939 m. rudenį, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, iš pradžių Justas Paleckis, netrukus ir kiti jaunieji valstiečiai liaudininkai tarė savo žodį ir parodė, ko iš tikrųjų jie nori ar tikisi, o senieji valstiečių liaudininkų vadai M. Sleževičius, K. Grinius ir F. Bortkevičienė per visą A. Smetonos autoritarinio valdymo laikotarpį išliko gana pasyvūs ir nuoseklūs dar XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje sukurtoms senosioms varpininkų tradicijoms. J. Paleckis 1939 m. spalį Kaune prie prezidentūros viešai išdėstė savo kritines pažiūras Lietuvos valdžiai ir siūlė Lietuvoje sukurti „Lietuvos laisvą darbo respubliką“. Jaunieji liaudininkai žavėjosi tokiu savo lyderio poelgiu ir pritarė skelbiamoms idėjoms. Savo „Pro memoria“, įteiktoje senajai valstiečių liaudininkų vadovybei, jaunieji liaudininkai rašė: „Mes su pasigėrėjimu žiūrime į tuos asmenis, kurie atvirai, nebijodami nukentėti, išdrįsta valdantiesiems pasakyti tiesos žodį, ypatingai jei tas žodis sutinka su mūsų ideologiniu nusiteikimu. Tokį konkretų prieš valdančiuosius išstojimą mes laikome mūsų draugo Justo Paleckio pasakytą atvirą, drąsų žodį prezidentūros sodely. Jeigu detalėse Paleckio iškelti reikalavimai ir perredaguotini, tai vis tik, jie savo esmėje niekuo nenusideda liaudininkiškajai ideologijai ir jau jokiu būdu nėra komunizmo propagavimas“. Pacituoti žodžiai rodo, kad okupacijos išvakarėse liaudininkų partijoje išryškėjo didelė takoskyra tarp „senių“ ir jaunosios kartos. Pastarieji, kritikuodami senąją kartą, siekė aktyviai veikti, pasisakė už radikalias kairiąsias idėjas ir turėjo politinių ambicijų, sukūrė savo programą, kurią viešai išdėstė jų lyderis J. Paleckis. Tai ir buvo pagrindinė priežastis, nulėmusi jaunosios kartos iškilimą 1940 m. birželį, Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą.
Išvados
1. Kai iškyla pavojus demokratinei santvarkai, ją reikia ginti, dėl jos aukotis, pareikšti bent simbolinį protestą. Taip reikia elgtis dėl tautos, savo paties, partijos gerovės, vardan ateities. Liaudininkų vadovybės veiksmai 1926 m. gruodžio 17 d. – priešingas atvejis, kaip nereikia elgtis, kai iškyla grėsmė demokratinei santvarkai.
2. Valstiečių liaudininkų vadų 1926 m. gruodžio 17 d. besąlyginė kapituliacija ir neveiklumas vėlesniu laikotarpiu turėjo skaudžių padarinių tolimesnei partijos raidai. Ketvirtajame dešimtmetyje subrendusi jaunoji liaudininkų karta, siekdama aktyviau veikti, nepasitikėdama senaisiais partijos vadais ir abejojanti liaudininkų partijos ideologija, taip pat neturėdama aiškios veikimo krypties bei veikiama sudėtingų tarptautinių ir vidaus politinių sąlygų, atsidūrė aklavietėje. Okupacijos išvakarėse jaunajai liaudininkų kartai neabejotinu kelrodžiu tapo „sukairėjęs“ Justas Paleckis ir jo skelbiamos radikaliai kairiosios idėjos.

Į pradžią