Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ATMINTINĖ AUTORIAMS


„Parlamento studijos“ – periodinis mokslinis leidinys, kuriame skelbiami politologijos, istorijos, sociologijos, teisės, informacijos, kalbotyros ir kitų socialinių bei humanitarinių mokslo krypčių straipsniai, konferencijų pranešimai, diskusijos, studijos, šaltinių publikacijos, apžvalgos ir recenzijos parlamentarizmo tematika. Informacinėje dalyje publikuojama bibliografija, kronika ir įvykių kalendorius. Redkolegija atkreipia autorių dėmesį į šiuos reikalavimus.

Straipsnio metrika / duomenys apie autorių
Studijų ir straipsnių autoriai kartu su tekstu pateikia šiuos duomenis lietuvių ir anglų kalbomis: darbovietė ir jos adresas, pareigos, mokslinis laipsnis, kontaktiniai duomenys (telefonas, elektroninio pašto adresas). Šie duomenys nurodomi pirmojo puslapio kairėje. Skelbiant straipsnį, nurodomos jo įteikimo leidinio redakcijai ir galutinio priėmimo publikavimui datos, leidinio pavadinimas bei numeris, jo išleidimo metai. Paskutiniame puslapyje nurodoma straipsnio įteikimo data.

Straipsnio sandara
Straipsnio pradžioje pateikiami duomenys apie autorių (žr. aukščiau), santrauka lietuvių kalba, reikšminiai žodžiai lietuvių kalba, straipsnio tekstas (jame turi būti mokslo darbams būdingos dalys: įvadas, nurodomas tyrimo objektas, tikslas, aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumo laipsnis, tyrimo metodai, gauti rezultatai, išvados arba apibendrinimas, pateikiamos šaltinių ir literatūros nuorodos). Straipsnio pabaigoje, po išvadų, pateikiama santrauka (nurodomas taip pat pavadinimas ir autoriaus pavardė) ir reikšminiai žodžiai užsienio kalba.

Apimtis
Straipsnių apimtis gali siekti iki 1 autorinio lanko (40 000 spaudos ženklų). Ją sudaro visi teksto elementai. Santrauka užsienio kalba negali viršyti daugiau kaip 2 000 spaudos ženklų, o santraukos lietuvių kalba – daugiau kaip 600 spaudos ženklų. Kitos publikacijos neturi viršyti 0,5 autorinio lanko (20 000 spaudos ženklų). Išimtiniais atvejais redkolegija gali padidinti skelbiamų tekstų apimtis, pirmiausia – skelbiant studijas.

Kalba
Straipsniai skelbiami lietuvių kalba, atskirais atvejais – užsienio kalba. Parlamentarizmo šaltiniai skelbiami originalo kalba, atskirais atvejais verčiami į lietuvių kalbą. Santraukos skelbiamos anglų kalba.

Reikalavimai tekstams
Redkolegijai pateikiamas autoriaus pasirašytas 1 teksto egzempliorius, surinktas kompiuteriu ir atspausdintas ant standartinių (A4 formato) lapų doc arba rtf formatu. Kartu su tekstu pateikiama kompiuterinė laikmena, kurioje turi būti įrašyta visa teksto medžiaga. Pagrindinis šriftas – Times New Roman. Kirčiuoti ženklai – iš Times Lt šrifto. Jei naudojami specialūs šriftai, prašome juos pridėti įrašytus į diskelį. Dydis – 12 punktų, tarpai tarp eilučių – 1,5.

Vaizdinė medžiaga
Iliustracijos, schemos, žemėlapiai turi būti kokybiški, ne didesni kaip standartinis (A4 formato) popieriaus lapas. Vaizdinė medžiaga turi būti įrašyta atskirai. Privaloma pateikti vaizdinės medžiagos sąrašą, kuriame būtina nurodyti sąrašo pozicijos numerį, šaltinį, autoriaus vardą bei pavardę.

Recenzavimas
Visi straipsniai recenzuojami dviejų mokslininkų: redkolegijos nario bei paskirtojo mokslininko. Straipsniai, kurie neatitinka išvardintų reikalavimų, nepriimami. Rankraščiai autoriams negrąžinami.

Nuorodos
Šaltiniai ir literatūra nurodomi straipsnio apačioje automatišku insert footnote režimu, šrifto dydis – 10 punktų.
Kai cituojama knyga, autoriaus pavardė ir vardo pirmoji raidė rašoma stačiu šriftu, leidinio pavadinimas – kursyvu (be kabučių), išleidimo vieta (miesto pavadinimas) ir leidykla, metai, tomas (sąsiuvinis, numeris), cituojamo teksto puslapiai – stačiu šriftu.
Kai cituojamas straipsnis, po autoriaus pavardės nurodomas stačiu šriftu straipsnio pavadinimas, po jo rašomas taškas, toliau – kursyvu leidinio, kuriame yra straipsnis, pavadinimas ir stačiu šriftu kiti duomenys.
Leidinio sudarytojas, redaktorius nurodomas po leidinio pavadinimo (ir taško po jo) stačiu šriftu.
Rankraštinis darbo pavadinimas rašomas stačiu šriftu. Archyvo, rankraštyno pavadinimas – kursyvu; fondus, aprašus, bylas, numerius, lapus (puslapius) žymintys sutrumpinimai pateikiami stačiu šriftu. Leidinio, archyvo, rankraštyno pavadinimai gali būti trumpinami pagal nustatytas taisykles, santrumpos rašomos kursyvu.
Po išnašos su išsamiais leidinio, archyvo bibliografiniais duomenimis kitoje išnašoje gali būti kai kurie duomenys praleisti ar kursyvu rašoma nuoroda Ten pat ir pan.
Prireikus, kreiptis į redkolegiją bei remtis patvirtintais bibliografinių nuorodų Lietuvos standartais LST ISO 690; LST ISO 690-2.

Į pradžią